Algemene voorwaarden voor klanten - PDF

Algemene Voorwaarden BBQpassion.eu

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.    Dag: kalenderdag;

4.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7.    De ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

8.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Chinco BVBA 

Christof Verstraete 

Langestraat 2 

B1540 Herne

Email adres: infobbqpassion@gmail.com

Telefoonnummer: +32 468 126 907 (9-18u)

Btw-identificatienummer: BE 0550.538.940

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chinco BVBA 

     en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Chinco BVBA en de consument.

2.     De algemene voorwaarden kunnen indien gewenst gratis aan de consument electronisch bezorgd worden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.    Het aanbod omvat het product omschreven op de product pagina tegen de prijs die vermeld is, alle vergissingen voorbehouden.

2.     De aangeboden prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

2.     Leveringskosten voor België en Nederland zijn inbegrepen in de aangeboden prijs indien de bestelling meer dan 100 euro bedraagt. Leveringskosten voor bestellingen lager dan 100 euro zijn voor België 6,5 euro en voor Nederland 8,5 euro. 

3.     De transactie wordt gesloten als de consument de “Afrekenen” knop indrukt. Vanaf dan is de koop gesloten en de betaling verschuldigd, voor het aangegeven bedrag, eventueel verhoogd met de verzendkosten, vergissingen voorbehouden. Een bevestigingsmail van de transactie gaat dan naar de consument waarna er met hem persoonlijk contact wordt opgenomen via telefoon of email over de exacte leveringsmodaliteiten (plaats, datum, uur). 

4.     De prijs is gegarandeerd tijdens de transactie, alle vergissingen voorbehouden. 

5.     Voor elke transactie wordt er factuur opgemaakt met uitgesplitste BTW (21%). Deze facturen worden electronisch verzonden naar de consument en verder bijgehouden om te kunnen voldoen aan de in België geldende fiscale verplichtingen. 

6.     Persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor zover die nodig zijn om de transactie correct te kunnen afhandelen (Naam, voornaam, telefoon en/of email adres, eventueel BTW nummer voor rechtspersonen). Deze gegevens kunnen op simpel verzoek opgevraagd worden en gecorrigeerd worden. 

7.    De officiële taal van de transactie is Nederlands.

    

Artikel 5 - De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod door te klikken op de “Afrekenen” knop.

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Chinco BVBA is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    Chinco BVBA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De elektronische betaling verloopt via een beveiligde omgeving.

4.    Chinco BVBA kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Chinco BVBA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

5.    Chinco BVBA zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de Chinco BVBA bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Chinco BVBA, Langestraat 2, 1540 Herne, België, retourneren.

3.     Voor het terugsturen van barbecues, moet het transport door een erkend transporteur gebeuren, na afstemming en instemming door Chinco BVBA, in de originele onbeschadigde verpakking.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor toebehoren,  en kosten van afhaling voor barbecues, voor zijn rekening.

2.     De kosten van de afhaling voor de barbecues zullen vooraf door Chinco BVBA meegedeeld worden en moeten vooraf betaald worden aan Chinco BVBA

3.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Chinco BVBA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

4.     Schade voortkomend door een onzorgvuldige keuze voor het transport waarbij afgeweken wordt van de bovenstaande bepalingen is integraal voor rekening van de consument.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Indien de producten waarvoor het herroepingsrecht ingeroepen wordt gebruikt zijn zelfs eenmalig.    

2.     Indien er producten ontworpen zijn volgens de specifieke wensen van de consument (zoals op maat gemaakte specifieke barbecues) dan worden deze uitgesloten van het herroepingsrecht. in de originele onbeschadigde verpakking

 

Artikel 9 - De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.    Chinco BVBA staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Chinco BVBA er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Voor alle door Chinco BVBA aangeboden goederen geldt de algemene wettelijke garantie van 2 jaar voor privé-gebruik en van 1 jaar voor professioneel gebruik. Uitzonderingen zijn de 10 jarige garantie op de keramieken buitenwand van de Monolith barbecues. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.    Chinco BVBA zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Chinco BVBA kenbaar heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Chinco BVBA zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Chinco BVBA.

6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Chinco BVBA tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Chinco BVBA bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Voor levering van barbecues moet de locatie van levering bereikbaar zijn met een vrachtwagen van 10 meter lengte.

8. Leveringen gebeuren tot aan de deur indien er een verharde weg is die met een transpallet berijdbaar is.

9. Voor levering van barbecues dient u aanwezig te zijn op het afgesproken uur  voor levering tijdens de kantooruren. Bij niet aanwezigheid op het afgesproken uur zijn wij verplicht het transport in rekening te brengen met een minimum van € 60 voor België en €90 voor Nederland.

 

 

Artikel 12 - Betaling

1.    De door de consument verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk te worden voldaan. Levering zonder voorafgaande betaling is uitgesloten. 

2.     De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Chinco BVBA te melden.

4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onmiddellijk, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Chinco BVBA, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Als postadres geldt: Langestraat 2, 1540 Herne, België, als email adres geldt: infobbqpassion@gmail.com.

3.    Bij Chinco BVBA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Chinco BVBA binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

1.    Voor overeenkomsten tussen Chinco BVBA en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd.